Työryhmämuistio eduskunnalle annettavasta aluehallintouudistuksen selonteosta lausunnolle

7.9.2012

07.09.2012 | Tiedote 162/2012 Valtionvarainministeriö Hyväksyessään hallituksen esityksen aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2012 loppuun mennessä seikkaperäinen selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja että tarvittaessa ryhdytään jo aikaisemmin uudistuksen seurannan edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

 

Valtiovarainministeriö asetti 27.6.2011 työryhmän valmistelemaan selontekoa. Työryhmän jäsenet olivat valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän työtä ohjasi aluehallinnon uudistuksen seurantatyöryhmä, jossa ovat edustettuina aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia ohjaavat tahot ja henkilöstöjärjestöt. Työryhmä sai työnsä valmiiksi määräajassa, 31.8.2012 mennessä ja raportti on luovutettu valtiovarainministeriölle. Työryhmän raportista lokakuun alussa saatavien lausuntojen jälkeen valtiovarainministeriö jatkaa selonteon valmistelua siten, että se voidaan antaa eduskunnalle joulukuussa.

Työryhmän yleisarvio uudistuksen toteutumisesta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta on myönteinen. Usean hallinnonalan tehtäviä hoitavat monialaiset virastot ja niiden ministeriöiden yhteistyönä tapahtuva ohjaus ovat jo osoittaneet vahvuutensa. Poikkihallinnollinen yhteistyö ja synergia ovat sekä aluehallintovirastoissa että ELY-keskuksissa kehittyneet osin jopa odotettua paremmin ja nopeammin. Valittu ohjausmalli on ollut edelläkävijä tulosohjauksen uudistamiselle koko valtionhallinnossa. Uudistuksen toteuttamista ja uusien viranomaisten toimintaa on ensimmäisinä vuosina kuitenkin vaikeuttanut tehtäviin nähden liian alhainen määrärahataso ja erityisesti tietohallinnon näkökulmasta lyhyt valmistelu- ja toimeenpanoaika.

Työnsä perusteella työryhmä tuo esille eräitä tarpeita aluehallinnon edelleen kehittämiseksi.

Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen (Työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten)

Tämä uutinen on Valtionvarainministeriön julkistama.